Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, 02:48

ANEK LINES: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
Βελτίωση μικτών αποτελεσμάτων Ομίλου κατά 60%
Βελτίωση EBITDA Ομίλου κατά 41%
Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια-νουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):
Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τις προσπάθειες για αντιστάθμιση των συνεπειών της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2013. Έχοντας ως κύριο σκοπό τον περιορι-σμό του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες (περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυ-τήτων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ.). Η μείωση του κόστους οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, κάτι που αναμένεται να απο-τυπωθεί εντονότερα στα επόμενα τρίμηνα του έτους.
Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.
Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο α’ τρίμηνο του 2013 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενε-τία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.
Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 30,8 εκατ. έναντι ευρώ 33,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,2%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργα-σιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 27,3 εκατ. έναντι ευρώ 28,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Εν-δοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου.
Μικτά Αποτελέσματα
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, για το α’ τρίμηνο του 2013 το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 18,1% και διαμορφώθηκε από ευρώ 41,2 εκατ. σε ευρώ 33,7 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε από ευρώ 35,2 εκατ. σε ευρώ 30,0 εκατ. Η σημαντική μείωση του κόστους πωληθέντων

arxipelagos

Συντάκτης: arxipelagos

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Σχετικές ειδήσεις