Με την από 29 Μαΐου 2013 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μinoan συγκάλεσε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 21η Ιουνίου 2013.

Πέραν των συνήθων θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει ως θέμα μεταξύ άλλων, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, μέχρι του ποσού των 50.534.775,00 ευρώ και την συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού της.

Κατά τη σχετική απόφαση και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα προταθεί η έκδοση έως και 22.459.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία (2,25 ευρώ) στους μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και οι υψηλές τιμές καύσιμων είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας κατά τα τελευταία έτη, ώστε παρίσταται αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας με στόχο την θωράκιση της.

Η Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου Grimaldi, ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού οργανισμού με πολυεθνική οργάνωση, που επενδύει στην αναβάθμιση και επέκταση του στόλου του και των λιμενικών τερματικών σταθμών που διαχειρίζεται.

Ο Όμιλος Grimaldi διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάθρωση και προτίθεται να μετάσχει στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναλογικά με το ποσοστό που κατέχει σήμερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.   Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών.

2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

3.  Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002.

5.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

6.Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

8.  Έγκριση κατ’ άρθρον 23 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της παρατάσεως των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

9, Έγκριση κατ’ άρθρον 23 του κ.ν. 2190/1920 των συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

10.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ( € 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

euro2day