Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, 09:29

Κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την γραμμή ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ……ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ –
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή, με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ΄ όψιν:

1.Τις διατάξεις:
α)της παραγράφου 5, του άρθρου όγδοου, του ν.2932/2001 (Α΄ 145) «Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές …..» (Α΄145), όπως ισχύει
β)του π.δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων…» (Α΄20), το π.δ.25/2015
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21) καθώς και την υπ’ αριθμ.Υ92/2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285)

2.Την υπ’ αριθμ.3327.1/104/14/19-12-2014 απόφαση Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ Β΄
«Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με
σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι δύο (02)
έτη» (ΑΔΑ: 63ΧΛΟΠ-6Ν2)

3.Την υπ’ αριθμ.3327.1/90/14/31-10-2014 απόφαση Υ.Ν.Α./ ΔΘΣ Β΄ «Συγκρότηση Επιτροπών
διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών για εξυπηρέτηση γραμμών με σύναψη σύμβασης ή
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και εκδίκασης ενστάσεων – προσφυγών»,
(ΑΔΑ:6ΚΗΗΟΠ-ΖΒ1), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.3327.1/26/15/26-02-2015
απόφαση Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ Β΄ (ΑΔΑ:70ΞΙ465ΦΘΘ-5ΑΓ)

4.Τα από 19/02/2015, 11/03/2015 και 24/03/2015 πρακτικά Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού

5.Την σχετική Οικονομική Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ
Α.Ν.Ε. για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ –
ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή, ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και
σαράντα λεπτών (98.042,40 €), ανά πλήρες δρομολόγιο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6.Τις υπ’ αριθμ.341.400/ΑΡ.ΣΧ.118/18-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΡΡΟΟΠ-5ΣΜ) απόφαση Υ.Ν.Α./
ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄ και τις υπ’ αριθμ.2811.23/ΑΡ.ΣΧ.808/25-02-2015 (ΑΔΑ:ΨΒΩΑ465ΦΘΘ-ΟΩ3),
και 2811.23/ΑΡ.ΣΧ.864/27-02-2015 (ΑΔΑ:72Δ4465ΦΘΘ-966) αποφάσεις Υ.Ο.Υ.Ν.Τ./ΓΔΟΥ/
ΔΙΠΡΟΠ Α΄

7.Το από 03/04/2015 Εισηγητικό-Ενημερωτικό σημείωμα Υ.Ν.Α./ΔΘΣ Β΄

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΒΑΛΑ –
ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01)
δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι
ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (98.042,40 €) ανά
πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ
ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε., πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π.10882, για το
χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2016.

2.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

3.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό
στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας.

4.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

arxipelagos

Συντάκτης: arxipelagos

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Σχετικές ειδήσεις