ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΛΑΥΡΙΟ/ ΡΑΦΗΝΑ – ΨΑΡΑ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ και επιστροφή

Σχετ: α)Οι διατάξεις του Ν.2932/2001 (Α ́145), όπως ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου 11 του άρθρου όγδοου
β)Η υπ’ αριθμ.3327.1/82/09/22‐09‐2009 απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/ΚΝΠ/ΔΘΣ Β ́«Προκήρυξη και Επανάληψη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) ετών»
γ)Η υπ’ αριθμ.3328.1.7.10/01/10/04‐08‐2010 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΛΑΥΡΙΟ/ ΡΑΦΗΝΑ ‐ ΨΑΡΑ ‐ ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ» και επιστροφή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η υπ’ αριθμ.3327.4/11/14/05‐02‐2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου για την αναπροσαρμογή του μισθώματος
δ)Η υπ’ αριθμ.3327.4/85/14/09‐09‐2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου για την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας έκπτωτης της υπ’αριθμ.3328.1.7.10/01/10/04‐08‐2010 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΛΑΥΡΙΟ/ ΡΑΦΗΝΑ ‐ ΨΑΡΑ ‐ ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ»

1.Σε συνέχεια της (δ) σχετικής απόφασης σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α ́145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 220 του ν.4072/2012 (Α ́86), για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΛΑΥΡΙΟ/ ΡΑΦΗΝΑ ‐ ΨΑΡΑ ‐ ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ» και επιστροφή με τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα από Ε/Γ‐Ο/Γ πλοίο. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πλοίου, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη (β) σχετική, αναφέρονται ως εξής:
ι)μεταφορική ικανότητα πλοίου τουλάχιστον 300 (χειμώνα) ‐ 450 (θέρος) επιβατών. ιι)επιφάνεια για φόρτωση οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 400 τ.μ., και
ιιι)ολικό μήκος άνω των 75 μ.
2.Το ανώτατο προσφερόμενο μίσθωμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη (γ) σχετική, είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (€ 20.165,47) ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων.
3.Η χρονική διάρκεια ισχύος της συναφθείσας συμβάσεως είναι μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δε συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (03) μηνών.
4.Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας ώστε να καταθέσουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την 12.00 της 10ης Σεπτεμβρίου 2014 καθώς και τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, ως την 11:00 της 12ης Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της (β) σχετικής προκήρυξης, α)απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου [για φυσικά πρόσωπα, για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον δεσμεύοντα την εταιρεία για τις ναυτικές εταιρείες ],
β)πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι,
ι)δεν είναι σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ιι)δεν είναι σε αναγκαστικής διαχείριση,
ιιι)δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
ιν)υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (άρθρο 182 ΠτωχΚ),
ν)σε διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. Ν.3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες διαδικασίες,
γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ,
δ)πιστοποιητικό κάλυψης της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη,
ε)βεβαίωση Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων ή/και Καταγραφής Επιβαινόντων,
στ)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί διάθεσης ‐ προσκόμισης παραστατικών απόδοσης επίναυλου,
ζ)έγγραφο εθνικότητας και στην περίπτωση που ο προσφέρων εφοπλίζει πλοίο υπό Ελληνική σημαία, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.3816/1958 «Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (Α ́32).
η)πιστοποιητικό Ασφαλείας,
θ)πιστοποιητικό Καταμέτρησης,
ι)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί εφαρμογής των απαιτήσεων του Π.Δ.152/2003 (Α ́ 124), των όρων Συλλογικής Σύμβασης,
ια)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής των λιμένων προσέγγισης που αιτούνται,
ιβ)βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος ‐ μέλος που είναι νηολογημένο,
ιγ)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της (β) σχετικής προκήρυξης,
ιδ)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο από το προσφέρον πλοίο αυτό θα αντικαθίσταται με άλλο συγκεκριμένο πλοίο αναλόγων προσόντων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλοίο για την αντικατάσταση, το γεγονός αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ως παρατήρηση,
ιε)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ποσοστό των ανεκτέλεστων δρομολογίων που δεν οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες επί του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων του προσφερόμενου πλοίου για την περίοδο από 01/11/2012 έως 31/10/2013, ιστ)βεβαίωση Δ.Ο.Υ. αναφορικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος,
ιζ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 72.596,00 ευρώ, και
ιη)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005.
Εφ’ όσον κατατεθούν περισσότερες της μιας προσφορές τότε επιλέγεται ο προσφέρων με το πλοίο της ανώτερης Κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει επιπροσθέτως τα κάτωθι δικαιολογητικά, προς πιστοποίηση της Κατηγορίας του πλοίου του,
α)βεβαίωση της Αρχής ή του Φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου για το έτος καθέλκυσής του, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από τα υποβαλλόμενα έγγραφα της Αρχής ή του Φορέα, και
β)στοιχεία δοκιμών ταχύτητας του πλοίου από το ναυπηγείο κατασκευής του ή σε περίπτωση μετασκευής του από το ναυπηγείο μετασκευής ή από αναγνωρισμένο οργανισμό στην κλάση του οποίου είναι ενταγμένο, με τα οποία θα τεκμηριώνεται η μεγίστη ταχύτητα (λειτουργώντας έως στο 90% της ισχύος (ιπποδύναμης) των μηχανών τους), την οποία είναι δυνατόν να επιτύχει το πλοίο σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας μέχρι 2 κατά Douglas), με ένταση ανέμου μέχρι 4 Beaufort. Σε περίπτωση μετασκευής του πλοίου μετά τις δοκιμές αυτές, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα ανάλογα. Για το λόγο αυτό θα συνυποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του πλοιοκτήτη για το εάν το πλοίο έχει υποστεί μετασκευή.
5.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β ́ [Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1‐ Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 406 – τηλ: (003)2104064264 και (003)2104064260], κατά τις εργάσιμες ημέρες .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

[πηγη]